Innledning:
Gjeldende salgsbetingelser har tatt utgangspunkt i forslag utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Med forbrukerkjøp menes salg av vare til forbruker (ikke næringsvirksomhet).  Forbrukerkjøp over Internett reguleres av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven. Vilkårene i salgsbetingelsene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

Avtalen:
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i Bestillings-løsningen på nettsidene våre, korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

Partene:
Selger er Stiftelsen Norsk Mat, org.nr. 990675627, Postboks 487 – Sentrum, 0105 Oslo,
tlf. (+47) 24148300. Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Priser:
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 

Avtaleinngåelse:
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Ordrebekreftelse:
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, sendes en kvittering til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at kvitteringen stemmer overens med Bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og kvitteringen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

Betaling:
Påmelding til seminarer/konferanser/kurs og abonnement lokalmat.no betales ved bestilling via en godkjent e-handelsløsning (Nets) – og kunden kan benytte enten et debetkort eller et kredittkort (Visa/Mastercard).  Ved påmelding/kjøp av abonnement lokalmat.no tilbys ikke etterfakturering.

 

Levering:
Når betalingen er akseptert vil du motta en e-post som kvittering for kjøpet.

 

Risikoen for varen:
Risikoen for påmelding/kjøp av abonnement lokalmat.no går over på kjøperen når kvittering er mottatt av kjøperen i henhold til avtalen.

Hvis kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen risiko for varen.

 

Angrerett for kjøper:
Ved bruk av angreretten må avmelding meldes tilbake til selgeren innen rimelig tid, senest 14 virkedager etter kjøpet, dog ikke senere enn 14 dager før aktuelt kurs/konferanse/seminar avholdes.

 

Undersøkelse av varen:
Når kjøperen mottar kvittering for påmelding/abonnement okaltmat.no, anbefales det at han eller hun undersøker at det er i samsvar med bestillingen. Hvis kvitteringen ikke samsvarer med bestillingen, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om reklamasjon.

 

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse:
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

 

Oppfyllelse
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse

 

Heving
Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

 

Erstatning
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om reklamasjon.

 

Personopplysninger:
Ved kjøp innhentes og lagres kun opplysninger nødvendig for at Stiftelsen Norsk Mat skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Opplysningene utleveres ikke til andre.
Ved aksept av disse vilkår samtykker kjøper at opplysningene kan benyttes til andre formål som tilbud og kundeinvitasjoner.

 

Konfliktløsning:
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.