Asker Produkt er etablert for å tilby yrkeshemmede, som ikke får arbeid på det ordinære arbeidsmarked, et arbeidstilbud. Tilbudet er tilrettelagt for mennesker med ulike forutsetninger, og behov for hjelp i en arbeidssituasjon. Bedriften har fokus på hva du kan og kompetanseheving. Vi tar hensyn til den enkelte, og tilbyr et individuelt opplærings- og utviklingsopplegg. Asker Produkt eies 100% av Asker Kommune. Asker Produkt gir et Varig Tilrettelagt Arbeidstilbud til yrkeshemmede bosatt i Asker. Bedriften stiller ingen krav til kompetanse. Vi jobber etter prinsippet om at hvis du kan bidra til en eller flere deloppgaver i vår produksjon så hjelper vi deg ut fra dine muligheter og funksjonshemminger. Det er i dag 35 stillinger, fordelt på personer med svært ulike typer funksjonshemminger og behov for hjelp. Asker Produkt tilbyr ArbeidsForberedende Trening AFT. Det er et tiltak som gir målrettet opplæring og trening, med tanke på utdanning eller arbeid i ordinær bedrift. Tiltaket er åpent for alle med behov bosatt i Akershus fylke. Tiltaksperioden er inntil 12 mnd. og med mulighet for forlengelse hvis behov og etter avtale med din lokale veileder på NAV.