GUDBRANDSDALSMAT SA

Gudbrandsdalsmat SA er eit andelslag med 25 matprodusentar i Gudbrandsdalen.

"Med eitt kontaktpunkt, ein ordre og ei levering formidlar vi mangfaldet av varer som våre medlemar produserer."

Andelslaget si oppgåve er å drive sal og distribusjon av produkt frå produsentane til butikker og servering. Hovudsalsområdet vårt er Gudbrandsdalen med Lillehammer, men vi selger og distribuerer varer til heile Noreg. Vi distribuerer varer via Tine. Bestill innan måndag og få varer levert torsdag/fredag same veke.

Korleis bli medlem?

Desse kvalitetskriteria er satt for at matprodukt skal bli distribuert og markedsført gjennom Gudbrandsdalsmat SA:

  • Produkta er produsert i området frå Lillehammer i sør og Skjåk i nord
  • Produkta har forankring i lokalt natur- og kulturgrunnlag
  • Råvarene til produktet kjem frå det geografiske området nemnt over
  • Primærproduksjon oppfyller krava i KSL
  • Råstoff kjem ikkje frå dyr importert til Noreg
  • Produksjon er basert på ei helsemessig og etisk grunntenking
  • Råvarer som ikkje kan bli skaffa i region er norske, unntatt råvarer    som ikkje blir produsert i Noreg
  • Produksjon er godkjent av Mattilsynet
  • Produksjon oppfyller alle krava til IK-mat (internkontrollmat)
  • Andelseigar har system for reklamasjonshandtering

Produsenter tilknyttet GUDBRANDSDALSMAT SA


Produkter tilknyttet GUDBRANDSDALSMAT SA